Search
Close this search box.

גליון ט״ו

תוכן עניינים

ריבוי זהויות בציונות הדתית

הכיפה הסרוגה ומה שמאחוריה

אשר כהן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.1.Cohen_.pdf

קריטריונים, הגדרות והצעות קריאה

השירה העברית הדתית

דרור אידר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.2.Ider_.pdf

איגרת לבני הצעיר

יהדות ללא אידאולוגיה

משה קופל

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.3.Kopel_.pdf

על גלגולו של סמל מקראי בקולנוע הארץ־ישראלי

״ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים"

יובל רבלין

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.4.Rivlin.pdf

בין כינון תודעה לפרקטיקה דתית

מחויבות לנוכח הטקסט

מאיר רוט

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.5.Root_.pdf

הלכה ואגדה

על אותנטיות ורלוונטיות בלימוד תורה

רפי ועקנין

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.6.Vaaknin.pdf

חשיבותם של הדברים ה"לא חשובים"

הפרוטה והנפש

הרב יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.7.Brandes.pdf

מבוא ל"הלכה חברתית"

עול מצוות נועם מצוות

הרב דניאל שפרבר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.8.Sperber.pdf

על דת, מוסר ומשפט

האם ההלכה היא 'משפט עברי'?

הרב מיכאל אברהם

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.9.Araham.pdf

שינוי או דינמיקה פרשנית?

הפרוזבול – בין פיקציה משפטית לדרמה הלכתית

דליה חֹשן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.10.Hoshen.pdf

שלוש מדרגות במושג השלמות

על צמצומים ומה שביניהם

אלעד ליסון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.11.Lison_.pdf

על: 'צלם אלהים: הלכה ואגדה' (לורברבוים)

על הממד האלוהי באנושי

יוסקה אחיטוב

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.12.Ahituv.pdf

פרספקטיבה רב–תרבותית על זהות יהודית על 'זהות כפולה' (בלפר)

בין שמים לארץ

נחשון פרז

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.13.Perez_.pdf

על 'אתגר השיבה אל המסורת' (שגיא)

אופקי עבר והווה ביהדות זמננו

אריאל פיקאר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/15.14.Pikar_.pdf