Search
Close this search box.

״אנושיותו של אדם נמדדת בין השאר במידה בה הוא מפעיל שיקול דעת ערכי בכל אורחותיו... מצד זה אין זו שאלה נורמטיבית בלבד כי אם שאלה של זהות.

זהותו של אדם עומדת בזיקה ישירה למוסריותו...״

בנימין איש שלום

נשיא בית מורשה

״הדעה שהאדם הוא התוכן המרכזי של ההוויה כולה

מגדילה את האחריות המוסרית ומעוררת את החפץ לפעול גדולות.״

הראי"ה קוק

אוה"ק ג', ס"ד

"האמונה והאדיקות בעליונות הרוח ליוו העם היהודי במסעו ההיסטורי הארוך... וקול אלוהים הוסיף לצלצל באזניו, וקול אלוהי זה מדבר לאדם בימינו כאשר דיבר לפני שלושת אלפים שנה. יש סבורים שהקול בא מן השמיים ויש אומרים שהוא בא מן הלב.

חשוב הקול, לא הוויכוח על מקום מוצאו".

דוד בן גוריון

נצח ישראל, תל אביב, 1954

מי אנחנו

בית מורשה הינו מרכז חינוכי-רעיוני המפתח ומפעיל תוכניות מונחות ערכים, אתיקה וזהות יהודית להעצמת מנהיגות בישראל ובעולם. בית מורשה מפעיל מודל ייחודי לפיתוח מנהיגות, שמציבה את היסוד הערכי כגורם מרכזי בתהליך קבלת ההחלטות של המנהיג. בית מורשה, מנחיל את ערכיו, בשיטות חדשניות ויצירתיות בקרב מגוון אוכלוסיות מדתות ותרבויות שונות.    

חזון בית מורשה

בית מורשה יבלוט בהשפעתו על החברה הישראלית ועל העולם כולו כמוסד המוביל והעדכני בישראל לפיתוח מנהיגות ראויה. בית מורשה יחזק סולידריות ויסייע בהקמתה של חברת מופת בישראל, יגביר את הבהירות הערכית בציבור, יחזק את תודעת העמיות בעולם היהודי, ויזום מהלכים לתיקון עולם. חברי בית מורשה יפעלו בתחושת שליחות עמוקה לאורם של ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי ומקורות התרבות היהודית. משתתפי הפעילות של בית מורשה יעברו חוויה משמעותית ועמוקה שתחזק את תפיסת זהותם ותתרום אותם לעשייה ערכית חברתית.

ערכי בית מורשה

  • קדושת החיים וכבוד לאדם באשר הוא אדם.
  • מחוייבות לעם היהודי, ליהדות ולמדינת ישראל.
  • אחריות ואומץ להתמודד עם אתגרי העתיד של העם היהודי ומדינת ישראל.
  • ממלכתיות ודמוקרטיה.

מודל העבודה של בית מורשה

A
הכרת הארגון והאקלים היחודי שלו
B
הגדרת השינוי הערכי המבוקש
C
פיתוח התהליך והכלים המתאימים
D
הנחייה משותפת
E
שילוב למידה עם התנסות מעשית ומסעות שטח
F
יישום מנהיגות ערכית במציאות היומיומית