Search
Close this search box.

גליון י״ח

תוכן עניינים

מיפוי ראשוני שיח בינדתי ואתגר תאולוגי בצדו

תאולוגיה של השיח הבינדתי

אלון גושן-גוטשטיין

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.1.Goshen.pdf

ג'נוסייד, צו אלוהי, והנמקה הלכתית

מוסריות בהלכה

הרב יצחק דב קורן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.2.Korn_.pdf

עקרונות־על בהלכה

עגונות

הרב יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.3.Brandes.pdf

על הבדלי גישה בין התלמודים ביחס לגוי

נוכרי ושור של נוכרי

יונתן פיינטוך

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.4.Payntoch.pdf

קריאה הלכתית־מציאותית באירועי ההתנתקות ופינוי עמונה

בין אמונה להלכה

הרב יהודה הרצל הנקין

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.5.Henkin.pdf

על חינוך אזרחי בבית-הספר הדתי

אזרחות מושכלת בחברה שסועה

יצחק גייגר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.6.Gayger.pdf

תפילות שנכתבו לקראת תהליך ההתנתקות (קיץ תשס"ה) ובעקבותיו

תפילת כל פה

דליה שרה מרקס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.7.Marx_.pdf

על חשיבותו של הספר 'עבודה שבלב' להרי"ד סולובייצ'יק

"אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו"

אליקים קרומביין

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.8.Krombayn.pdf

תגובה למאמרו של זאב שביידל (אקדמות יז)

ברית ייעוד גם ל"אחרים"

זיוה אופק

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.9.Ofek_.pdf

תגובה לזיוה אופק

מי השילוח או פטיש מפוצץ הרים?

זאב שביידל

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.10.Shveidel.pdf

תגובה לדוד ענקי (אקדמות יז)

תגובתו של "קנאי"

דוד ברגר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.11.Berder.pdf

מיקומו המחודש של השיח הפילוסופי בעקבות השואה ביקורת על הספר 'מעשה זיכרון'

השיח היהודי האוניברסלי

חנוך בן-פזי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.12.Ben_pazi.pdf

ביקורת על הספר 'פוליטיקה וגבולות ההלכה' (לורברבוים)

הפוליטיקה וההלכה – החומה והחוכמה

דוד מ' פויכטונגר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.13.Foychtvagner.pdf

המנהיג כמעשה אמנות ביקרות על הספר 'איגרת למנהיג יהודי–ציוני ישראלי' (דרור)

באין חזון יפרע עם

אריה טפר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/18.14.Teper_.pdf