Search
Close this search box.

גליון כ״ג

תוכן עניינים

על מקורותיו של הפחד ממחשבה

חדש אסור מן הנפש

ברוך כהנא

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.1.Kahana.pdf

הלכה ומדרון חלקלק

יובל שרלו

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.2.Sherlow.pdf

אתגר חידוש ההלכה

בנימין לאו

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.3.Lau_.pdf

מסע אל קצה הרומנטיקה

פרידריך ניטשה כברסלבר

נדב שנרב

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.4.Shenrav.pdf

על "מות אלוהים" ותחיית המתים בהגותו של השל

דרור בונדי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.5.Bondy_.pdf

הרהורים ציוניים־דתיים על ימי זיכרון

גדליה, רחל, רבין

ישראל רוזנסון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.6.Rozenson.pdf

המסורתיות המזרחית כהד לקיום היהודי בעולם האסלאם

נסים ליאון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.7.Leon_.pdf

פתיחתא דמסכת גיטין

כריתות

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.8.Brandes.pdf

עיון בסוגיית "שניים שעשאוה"

אחריות משותפת

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.9.Tikochinsky.pdf

גישתו החינוכית של ה'אמרי אמת' מגור ויחסו לחילון

בין אמת קוצקאית להרמוניה אחדותית

נתנאל לדרברג

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.10.Lederberg.pdf

לא כך היה המעשה?

חיים סבתו

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.11.Sabato.pdf

(הרכבי סימן שמ"ז)

על שיבוש שנפל בתשובות הגאונים

חנינה בן מנחם

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.12.Ben_Menachem.pdf

תגובה למאמרו של חיים נבון 'כמה מסוכן הריסות הסדרים הישנים' (אקדמות כ"ב)

הזהירים והתמימים

אליעזר מלכיאל

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.13.Malkiel.pdf

על 'ע(ו)ל הסובלנות: מסורות דתיות ואתגר הפלורליזם'

החוויה הסובלנית לסוגיה

יהודה מירסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.14.Mirsky.pdf

על 'עיקרים במשפט הפלילי העברי' (אנקר)

משפטי התורה והשיקול האנושי

יוסקה אחיטוב

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/23.15.Achituv.pdf