מסכת פסחים

שיעור א: אור לארבעה עשר
פסחים ב ע"א
יהודה ברנדס
שיעור ב: בדיקת חמץ: נקיון הבית, הלשון והנפש
פסחים ג ע"א – ה ע"א; ז ע"ב – ח ע"א
יהודה ברנדס
שיעור ג: סוגיות בדיקה וביטול
פסחים ד ע"א – ע"ב; ו ע"ב; י ע"ב – יא ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור ד: ביעור חמץ: בין כילוי להשבתה
פסחים ד ע"ב – ה ע"א/ יב ע"ב; כא ע"ב / כז ע"ב – כח ע"א
יהודה ברנדס
שיעור ה: איסורי אכילה ואיסורי הנאה
פסחים כא ע"ב – כד ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור ו: בל יראה ובל ימצא: בעלות ורשות
פסחים ה ע"ב – ו ע"א; כח ע"א – כט ע"ב; ל ע"ב – לא ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור ח: ההבטים השונים של החמץ
שעור מסכם לפרקים א – ב
יהודה ברנדס
שיעור ט: מצות מצוה
פסחים לה ע"א – לו ע"א
יהודה ברנדס
שיעור י: טעמים של מרור
פסחים לט ע"א – ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור יא: "חמץ שאינו ברור"
--
יהודה ברנדס