מסכת שבת

שיעור פתיחה: השבת, בין מקרא להלכה
--
שיעור א: מלאכת הוצאה
שבת ב ע"א
יהודה ברנדס
שיעור ב: עקירה והנחה מעל מקום ד' על ד'
שבת ד ע"א – ה ע"א
--
שיעור ג: ארבע רשויות לשבת
שבת ו ע"א – ט ע"א
--
שיעור ד: סמוך למנוחה
שבת א ע"ב – י ע"א
--
שיעור ה: גזרות הרגל עבירה
שבת יא ע"א – יג ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור ו: ההלכות שנאמרו בעלית חזקיה בן חנניה בן גרון
שבת יג ע"ב – יז ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור ז: שביתת כלים
שבת יז ע"ב – יח ע"א
יהודה ברנדס
שיעור ח: בין נר שבת לנר חנוכה
שבת כ ע"ב – כא ע"ב
--
שיעור ט: מקומו של נר חנוכה
שבת כא ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור י: מאי חנוכה
שבת כא ע"ב; כד ע"א – ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור יא: מצות הדלקת נר שבת
שבת כג ע"ב; כה ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור יב: כיבוי הנר
שבת כט ע"ב – לא ע"ב
שיעור יג: בין השמשות
שבת לד ע"ב – לה ע"ב
--
שיעור יד: על גבי כירה
שבת לד ע"ב – לה ע"ב
--
שיעור טו: איסור טלטול
שבת מב ע"ב – מד ע"א
יהודה ברנדס
שיעור טז: עיקר שבת
שבת סז ע"ב – סט ע"א
יהודה ברנדס
שיעור יח: חילוק מלאכות
שבת ע ע"א – ע"ב
--