Search
Close this search box.

גליון י״ט

תוכן עניינים

או: האם התחברה הציונות הדתית לארץ ישראל?

מדוע נעדרת אתיקה סביבתית מההגות הציונית הדתית

שמואל חן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.1.Chen_.pdf

בררת מין העובר טרום השרשה (PGD) במבט ציבורי, אתי והלכתי

תרומת ההלכה לאתיקה ציבורית

הרב יובל שרלו

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.2.Serlow.pdf

הרהורי עבודה זרה

נדב שנרב

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.3.Shnerb.pdf

על היחס לגויים ועל שינויים בהלכה

האם יש עבודה זרה 'נאורה'?

הרב מיכאל אברהם

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.4.Avraham.pdf

אל זר ועבודה זרה בהגות החסידית

"כעובד לעובדא זו"

ציפי קויפמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.5.Kauffman-1.pdf

הצעה לקריאה בשירת החול של שמואל הנגיד

שירת שמואל הנגיד בעיני עצמה

ראובן טבול

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.6.Tebul_-1.pdf

היחס לכפירה במשנתם של ר' נחמן מברסלב והראי"ה קוק

בין ניגון השתיקה לקדושת הדומייה

יונתן בן הראש

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.7.Benharosh.pdf

הרהורים בעקבות ספר שב שמעתתא

חיים וחינוך בעולם של ספק

הרב יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.8.Brandes.pdf

פנומנולוגיה של ציבור החי בצל הנידוי

משנת תענית

יאיר אלדן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.9.Eldan_.pdf

אשת רבי חנינא בן דוסא כ'פלונית'

"אף אני לכך נכנסתי" – לעולם הזה

אדמיאל קוסמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.10.Kosman.pdf

צו אלוהי, מוסריות ומסורת יהודית תגובה ליצחק קורן (אקדמות יח)

מחיית עמלק והשאלה המוסרית

הרב מיכאל הריס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.11.Harris.pdf

תגובה למיכאל הריס

בזכות הדחף המוסרי

הרב יצחק דב קורן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.12.Korn_-1.pdf

על 'קבצים מכתב יד קדשו' (הראי"ה קוק)

הפנקסים הנעלמים

אודי אברמוביץ

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.13.Abramowitz.pdf

על 'תפילת נשים' (עורכת עליזה לביא)

אימהוּת או מהותנוּת?

חנה פנחסי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/19.14.Pinchasi.pdf